Privacybeleid

Ready for Change is een GGZ-instelling die gespecialiseerd is in de behandeling van verslavingen bij volwassenen en in het behandelen van volwassenen met een aan verslaving gerelateerde angst- of stemmingsstoornis.  Ready for Change is opgericht vanuit het idealisme om diegene die kampt met een verslaving een veilige omgeving te bieden en waar behandeling geboden wordt die gericht is op abstinentie en herstel. 

Vanaf het intaketraject deel je -gevoelige- persoonsgegevens met ons. Wij zien bescherming van jouw privacy als de basis van de vertrouwensrelatie die we met jou aangaan. Je kunt er dan ook op vertrouwen dat we zo zorgvuldig mogelijk met jouw persoonsgegevens omgaan.

Bij jouw aanmelding bij Ready for Change krijgen wij van jou of jouw verwijzer (meestal je huisarts ) de daarvoor benodigde persoonsgegevens. Wanneer je een behandeling start bij Ready for Change wordt een dossier aangelegd. Ready for Change verzamelt daarbij alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van haar taken.

Ready for Change maakt deel uit van het Zorg van de Zaak Netwerk, een netwerk van bedrijven op het gebied van arbeid en gezondheid. Zoals je in dit privacystatement zult merken, wordt een aantal zaken rondom privacy en gegevensbescherming voor Ready for Change centraal geregeld vanuit het Netwerk.

 • Wil je meer weten over hoe we omgang met jouw privacy. Lees dan het privacyreglement

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over je vertellen, of die met jou in verband kunnen worden gebracht. Het gaat om jouw individuele gegevens, dus niet de gegevens over de organisatie waarbij je werkt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn e-mailadressen, telefoonnummers, naam en adres.

Daarnaast zijn er ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die bij wet extra beschermd zijn, omdat ze gevoelige informatie kunnen bevatten. Hierbij kun je denken aan gegevens die informatie bevatten over je ras, geloofsovertuiging, gezondheid of seksuele geaardheid.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Ready for Change verzamelt alleen de gegevens die op dat moment nodig zijn om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Met je persoonsgegevens kunnen we:

Professionele zorg bieden bij verslaving

Om de ziekte van verslaving zo goed mogelijk te kunnen behandeling heeft Ready for Change haar zorgaanbod en behandelprogramma’s ontwikkeld in samenwerking met het multidisciplinaire behandelteam. Ready for Change biedt ambulante detox, groepsbehandelingen – ook ’s avonds- en individuele behandelingen.

 Onze behandelingen zijn gebaseerd op de visie dat naar professionele deskundigheid en ervaringsdeskundigheid lotgenotencontact en groepsprocessen erg belangrijk zijn in het herstel en het vergroten van autonomie. Ready for Change gaat voor laagdrempelige, betrokken, effectieve en doelmatige verslavingszorg en wil taboedoorbrekend zijn en biedt als GGZ instelling medisch specialistische zorg die wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team. Met onze breed uiteengezette behandelprogramma’s kunnen wij onze cliënten een specifiek en naar zorgvraagzwaarte gestelde behandeling aanbieden.

Jouw leefsituatie optimaliseren

Ready for Change geeft je tijdens de behandeling handvatten om de therapie te bestendigen en om ook na je behandeling de regie zelf (weer) op te pakken.

Aan jou vragen of je als cliënt tevreden over ons bent

Om onszelf te blijven verbeteren, doen we regelmatig cliënt- en klanttevredenheidsonderzoeken. Zo blijven we leren. We gebruiken jouw gegevens alleen anoniem. Indien dat niet het geval zou zijn, dan vragen we natuurlijk altijd om je toestemming.

Dit bedoelen we met verwerken

Verwerken is een begrip uit de privacywet. Het gaat om alles wat je kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, artikel 4, noemt bij verwerken: “het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren (samenbrengen) of combineren, afschermen, wissen en vernietigen van gegevens.”

Van wie hebben we persoonsgegevens?

Wij verkrijgen jouw gegevens altijd van jou of een verwijzer zoals je huisarts. We kunnen ook gegevens van je krijgen als je onze website bezoekt.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Gegevens over wie je bent

Je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, burgerservicenummer (BSN), land van herkomst,  je leefsituatie, opleidingsniveau en werksituatie. We verzamelen deze gegevens als administratieve functie, bijvoorbeeld om met jou te communiceren, we vragen deze ook om te beoordelen welke behandeling het best bij je past en het meest effect heeft. Daarnaast vragen we ook gegevens uit om persoonsverwisseling te voorkomen, zoals je BSN.

Gegevens over je gezondheid

Dit kan  zowel gaan over  je lichamelijke-  als je psychische gezondheid. We verzamelen deze gegevens om te beoordelen welke behandeling het best bij je past en het meeste effect heeft. En we verzamelen deze om je vervolgens zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Daarnaast moeten wij deze conform wet- en regelgeving uitvragen.  

Burgerservicenummer

Erkende zorgverleners zijn verplicht het burgerservicenummer (BSN) van hun cliënten vast te leggen in hun administratie. Redenen hiervoor zijn:

 • fouten te voorkomen bij de uitwisseling van financiële en medische gegevens;
 • eenvoudiger te declareren bij de zorgverzekering;
 • persoonsverwisseling te voorkomen;
 • betere bescherming te bieden tegen identiteitsfraude.

Pasfoto’s

Wij gebruiken de pasfoto uit je identiteitsbewijs in je eigen EPD om te voorkomen dat er gedurende de behandeling identiteitsverwisseling plaatsvindt.

Je gebruik van onze website

Denk hierbij aan bijvoorbeeld (een gedeelte van) je IP-adres, gegevens over je bezoek aan onze site en het apparaat waarmee je onze site bezoekt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze cookieverklaring.

Goed om te weten

De Privacywetgeving die van toepassing is betreft Europese wetgeving die buiten Europa niet van toepassing is. Hierdoor kan het komen dat wanneer je websites van Ready for Change buiten Europa bezoekt, er andere privacywetten gelden. De bedrijven die de verbinding mogelijk maken, kunnen bijvoorbeeld deze informatie opslaan

Gegevens over jou van andere partijen dan Ready for Change

Ready for Change kan persoonsgegevens van jou ontvangen van een andere bron. Bijvoorbeeld van je huisarts als deze je aanmeldt bij Ready for Change. Of van een eerdere behandelaar. Voordat deze andere partij de gegevens met ons mag delen, moet jij hiervoor eerst schriftelijk toestemming verlenen.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Bij het uitwisselen van gegevens zijn verschillende groepen mensen en bedrijven betrokken. Deze groepen kunnen niet al jouw persoonsgegevens inzien, maar krijgen alleen de informatie die zij nodig hebben om jou verder te helpen. Daarnaast delen we nooit informatie zonder jouw toestemmming.

Wanneer je bij ons in behandeling bent, kunnen we persoonsgegevens van je delen met de volgende partijen.

De verwijzer

Om bij Ready for Change op intake te kunnen komen is een verwijsbrief nodig van je huisarts. De huisarts werkt namelijk als poortwachter naar de specialistische zorg.  

Wij informeren daarom ook de huisarts over de voortgang van je behandeling. We vragen hiervoor jouw toestemming. In enkele gevallen, bijvoorbeeld wanneer wij een kindcheck hebben gedaan of wanneer een cliënt zwanger is, dan kan het voorkomen dat het belang en/of welzijn van het kind/de kinderen prevaleert boven de wel of niet gegeven toestemming van de cliënt. Zie hiervoor ook het onderdeel ‘als de wet overtreden wordt’.

De behandelaar

De behandelaar is in dienst bij bij Ready for Change. Soms huren we behandelaars in. Met deze ingehuurde behandelaar maken we goede afspraken, zodat deze zich net zo goed aan de wetgeving houdt als medewerkers van Ready for Change zelf.

De zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar ontvangt informatie over je wanneer Ready for Change na afronding van je behandeling de factuur hiervoor declareert. Op deze factuur staan je naam, adres en BSN, evenals je verzekeringsgegevens en een algemene beschrijving van je behandeling.

Wanneer je niet wilt dat je verzekeraar informatie krijgt over de diagnose waarvoor je bent behandeld, kun je gebruik maken van de privacyregeling GGZ. Hierover kunnen onze medewerkers meer vertellen.

Bedrijven waar we mee samen werken

Om te zorgen dat Ready for Change zo efficiënt mogelijk kan werken, hebben we sommige diensten uitbesteed aan andere bedrijven. Zij zorgen bijvoorbeeld voor een goed werkend registratiesysteem. Met al deze partners hebben wij afspraken gemaakt en (verwerkers)overeenkomsten gesloten, om ervan verzekerd te zijn dat zij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens en jouw privacy beschermen. Het gaat hierbij om de volgende partners:

 • Het datacenter van Zorg van de Zaak Netwerk, waar alle gegevens die wij van jou krijgen veilig worden opgeslagen;
 • Medicore, een elektronisch patiëntendossier voor cliëntregistratie en dossierverwerking;
 • STAR/SHL: ten behoeve van laboratorium onderzoek / urine controles
 • NetQ: Online monitoring platform voor ROM vragenlijsten
 • VECOZO, voor het controleren van het verzekeringsrecht en het verwerken van een vergoedingsaanvraag bij je verzekeraar
 • Andere zorginstellingen, zoals o.a. Rodersana en Brijder: klinische detox
 • Millennium: Antwoordservice
 • Zorgdomein, een systeem voor verwijzers, zorgaanbieders en verwijzingen;
 • ZorgMail, een systeem voor het beveiligd uitwisselen van privacygevoelige cliëntinformatie met derden die ook over ZorgMail beschikken;

Onderzoekers

Tot slot levert Ready for Change conform brancherichtlijnen en richtlijnen van Zorgverzekeraars behandelgegevens aan partijen die de behandelresultaten analyseren en vergelijken om kwaliteitssturing mogelijk te maken. De gegevens zijn, voor zover mogelijk ananimiseerd of minimaal gepseudonimiseerd, zodat ze niet meer naar jou te herleiden zijn. Het betreft de volgende partijen:

 • Stichting Benchmark GGZ, die onderzoek doet naar de behandelresultaten van Ready for Change. Zij ontvangen ook informatie over je leefsituatie en je opleidingsniveau. Wij verzamelen deze informatie over jou specifiek voor dit doel. Zelf gebruiken we deze gegevens dus niet.
 • DIS Portal van de Nederlandse ZorgAutoriteit, om data over jouw behandeling te analyseren

Met andere bedrijven: als jij daarom vraagt

Als je wilt, kunnen we informatie uitwisselen met andere partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bewindvoerder of aan een andere behandelaar.

Als de wet overtreden wordt

Als de wet overtreden wordt, of als hier een vermoeden van is, kan Ready for Change andere partijen inschakelen. Als je bijvoorbeeld fraude pleegt, kunnen we aangifte tegen je doen bij de politie. Als er een vermoeden is dat kinderen negatief betrokken zijn, kunnen we hierover een vertrouwensarts of -instantie informeren. Hiervoor hebben we niet jouw expliciete toestemming nodig.

Zo zorgen we voor je persoonsgegevens

We zorgen voor goede beveiliging

Wij besteden veel aandacht aan het beveiligen van onze systemen en het beschermen van jouw persoonsgegevens. Een belangrijk deel van onze informatievoorziening is ondergebracht in het sterk beveiligde datacenter van Zorg van de Zaak, het netwerk van gezondheidsbedrijven waar ook Ready for Change onderdeel van uitmaakt. Wettelijk zijn wij verplicht om dossiers 15 jaar te bewaren, vanaf de dag dat het dossier gesloten wordt. E-mails worden gedurende 1 jaar bewaard, vanaf de dag van ontvangst van de e-mail.

Doet zich – ondanks alle maatregelen – toch een datalek of informatiebeveiligingsincident voor? Dan komen wij direct in actie om de oorzaak te analyseren, de schade te beperken en belanghebbenden hierover te informeren.

We hebben een geheimhoudingsverklaring getekend

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met de gegevens die je ons toevertrouwt. En alleen geautoriseerd personeel mag jouw gegevens zien en verwerken. Medewerkers van Ready for Change volgen een gedragscode voor het omgaan met persoonsgegevens.

Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken

Binnen Zorg van de Zaak Netwerk is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris houdt intern toezicht op de naleving van de Privacywetgeving. Ook zijn er brancheverenigingen actief, namelijk BPSW en Registerplein. Zij controleren of professionals hun werk goed doen en bewaken de kwaliteit.

Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Wil je weten welke persoonsgegevens Ready for Change van jou heeft? Wil je deze laten corrigeren of verwijderen? Er zijn verschillende rechten waar je gebruik van kunt maken, zoals het recht op correctie of het recht om vergeten te worden. Ready for Change zal je gegevens aanpassen of verwijderen als je hierom vraagt, en wanneer dit niet in strijd is met de wet. We kunnen ook de gegevens die we over jou hebben aan jou bekend maken of aan je overdragen. Ook hiervoor geldt dat het niet in strijd mag zijn met de wet.

Voor het bekijken, overdragen, aanpassen of verwijderen van gegevens kun je contact opnemen met Ready for Change. Binnen vijf werkdagen krijg je een reactie.

Over dit privacystatement

Dit is het privacystatement van Ready for Change, gevestigd te Rotterdam. Ready for Change is onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk. We kunnen dit privacystatement aanpassen. Deze versie is gemaakt op 4 mei 2018. Het actuele privacystatement kun je hieronder downloaden in PDF-formaat.

Download in PDF

Vragen over privacy?

Welke rechten heb ik?

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming staan de rechten beschreven die je als persoon hebt. We zullen je verzoeken nakomen wanneer deze niet in strijd zijn met de wet.

Kort samengevat heb je de volgende rechten:

 • Het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat je de persoonsgegevens die jij met Ready for Change gedeeld heb, ten alle tijden kunt inzien en kunt ontvangen in een machineleesbaar formaat, zodat je deze kunt overdragen aan derde partijen.
 • Het recht om vergeten te worden. Je kunt een verzoek indienen om (een deel van) je gegevens bij ons te laten verwijderen. Omdat Ready for Change een zorginstelling is, mogen wij niet zomaar je gegevens verwijderen. Wanneer je dit verzoek bij ons indient gaan wij eerst na of de behandeling is afgerond, of de behandeling is gedeclareerd, of de declaratie reeds goed is gekeurd en of het zelfonderzoek over het startjaar van de behandeling is afgerond. Indien dit alles het geval is, gaan we na of er zwaarwegende redenen zijn om je dossier niet te vernietigen. Indien dit niet het geval is, zullen wij tot vernietiging over gaan. Indien je dossier in eerste instantie niet vernietigd kan worden, bewaren wij je verzoek. Op regelmatige basis wordt nagegaan of je dossier alsnog vernietigd kan worden. 
 • Het recht op inzage. Je mag te allen tijde een kopie van je dossier opvragen bij Ready for Change en zelf inzien.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling. Is informatie onvolledig of klopt deze niet? Dan kun je dit laten corrigeren en aanvullen.
 • Het recht op beperking van verwerking. Dit houdt in dat Ready for Change (tijdelijk) jouw gegevens niet mag verwerken.
 • Het recht op bezwaar. Wil je dat bepaalde gegevens die wij van jou hebben niet verwerkt worden? Dan kun je daar bezwaar tegen maken.

Gebruik maken van je rechten?

Als je gebruik wilt maken van je rechten en je bent in behandeling bij Ready for Change, dan kun je dit bespreken met je behandelaar. Deze kan je informatie geven over de mogelijkheden en de gevolgen die je verzoeken kunnen hebben op de verdere behandeling. Als er iets van je wordt verwijderd of gecorrigeerd, wordt hiervan een aantekening gemaakt in het dossier.

Ben je niet meer in behandeling bij Ready for Change, maar hebben wij wel persoonsgegevens van jou waar je een verzoek over wilt indienen? Neem dan contact met ons op via info@readyforchange.nl. Binnen vijf werkdagen ontvang je een reactie.

De rechten en andere wetten

Ready for Change houdt zich niet alleen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, maar ook aan andere wetten. We zijn bijvoorbeeld verplicht om medische gegevens vijftien jaar lang te bewaren. Het kan dus zijn dat je je op een recht beroept, en we dit verzoek moeten afwijzen omdat het in strijd is met een andere wet dan de AVG. We zullen je hiervan altijd op de hoogte brengen. Als een gedeelte van je gegevens verwijderd kan worden, en een gedeelte niet, zullen we je hier ook over inlichten.  

Wat kan er fout gaan met mijn gegevens?

Ready for Change gaat zo zorgvuldig mogelijk met jouw persoonsgegevens om. Ook verzamelen we niet teveel en beveiligen we alles zo goed mogelijk. Toch kan er natuurlijk iets misgaan. Wanneer bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over jouw gezondheid, bij iemand belanden die deze gegevens niet zou mogen bezitten, kan dit negatieve gevolgen voor jou hebben. Als er een datalek ontstaat, waarbij bijzondere persoonsgegevens (gezondheidsgegevens of jouw BSN) in handen komen van mensen die deze niet horen te hebben, loop je twee risico’s:

 • Stigmatisering en uitsluiting (op basis van gezondheidsgegevens)
 • Identiteitsfraude (op basis van jouw BSN)

Maakt Ready for Change gebruik van cookies?

Ja, de website van Ready for Change maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op je computer worden opgeslagen als je onze website bezoekt. Wanneer je onze website bezoekt verschijnt een banner waarmee u op gebruiksvriendelijk wijze kunt kiezen welke soort cookies je toe wilt staan. Afhankelijk van uw keuze worden de volgende soorten cookies gebruikt:

Essentiele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we met deze cookies anoniem website statistieken bij. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn, kunt u ze niet weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden. U kunt deze cookies blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen

Voorkeurscookies

Deze cookies worden gebruikt om de prestaties en functionaliteit van deze website te verbeteren. Deze cookies zijn niet essentieel om deze website te kunnen gebruiken. Echter kunnen bepaalde onderdelen op deze website zonder deze cookies niet meer optimaal functioneren. Deze analytische cookies worden geplaatst met het programma Google Analytics. Dit programma is eigendom van Google. Hiervoor is een overeenkomst gesloten met Google. Wij hebben hierbij aanvullende maatregelen genomen die zorgen dat uw privacy beschermd blijft.

Analytische cookies

Deze cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt of hoe effectief onze marketingcampagnes zijn. Ook helpen deze cookies ons om deze website aan te passen en zo uw gebruikservaring te kunnen verbeteren

Marketing cookies

Met deze cookies kan uw surfgedrag worden gemonitord door advertentienetwerken waardoor we advertenties kunnen tonen op basis van uw interesses en surfgedrag. Ook voeren deze cookies functies uit waarmee onder andere wordt voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend verschijnt.

Andere vragen over privacy?

Neem dan contact op met info@readyforchange.nl.

Klacht indienen

Vind je dat Ready for Change niet goed met je (bijzondere) persoonsgegevens omgaat? Of ben je het niet eens met iets anders binnen Ready for Change? Dan kun je een klacht indienen. Dit kan bij verschillende partijen:

 • Bij Ready for Change zelf, via klachten@readyforchange.nl;
 • Je kunt ook een klacht indienen bij de geschillencommissie Zorg Algemeen, waar Ready for Change bij is aangesloten;
 • Je kunt ook een klacht indienen bij andere instanties en initiatieven, zoals het Nationale Zorgnummer (0900-2356708) of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.